Statut Srpske uroginekološke asocijacije

Statut udruženja

Statut Srpske uroginekološke asocijacije

U skladu sa odredbama čl. 11 i 12 Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br 51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 29.11.2017. godine u Beogradu usvojen je:

 

S  T  A  T  U  T
SRPSKE UROGINEKOLOŠKE ASOCIJACIJE

 

I  OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1.

Udruženje „Srpska uroginekološka asocijacija” je nezavisno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, a koje okuplja lekare specijaliste ginekologije i akušerstva i specijaliste urolоgije, kao i lekare  drugih specijalnosti čija je aktivnost od koristi za rad Udruženja.

ČLAN 2.

Udruženje „Srpska uroginekološka asocijacija” je društvena organizacija koja deluje na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u Beogradu.

ČLAN 3.

Rad „Srpske uroginekološke asocijacije” je javan i podleže oceni i kritici članstva, radi što boljeg organizovanja i stručnog delovanja, što se može definisati posebnim Pravilnikom.

ČLAN 4.

Naziv udruženja je „Српска урогинеколошка асоцијација”, skraćeni naziv udruženja je „СУГА“, а naziv udruženja u prevodu na engleski jezik je „Serbian urogynecological association“. Udruženje ima sedište u Beogradu, adresa: Koste Todorovića 26.

 

ČLAN 5.

Upravni organi Udruženja su: Skupština Udruženja, Upravni odbor Udruženja i Predsednik Udruženja.

II CILJEVI  UDRUŽENJA

ČLAN 6.

Organizovanje što boljeg stručnog i organizacionog rada na polju uroginekologije i vaginalne hirurgije, kao i na polju interdisciplinarnih delatnosti. Organizovanje edukativnih skupova i radionica iz uroginekologije i vaginalne hirurgije.

Kontinuirano usavršavanje stručnjaka iz uroginekologije i vaginalne hirurgije kroz razne oblike rada, kako bi se primenjivala najsavremenija saznanja u stručnom i praktičnom radu na polju uroginekologije i vaginalne hirurgije.

ČLAN 7.

Podsticanje organizovanog naučno istraživačkog rada u oblasti uroginekologije i vaginalne hirurgije, kao i podsticanje i praćenje primene etičkih principa u radu uroginekologa i vaginalnih hirurga.

 

 

ČLAN 8.

Negovanje tradicija i dostignuća Srpske i svetske uroginekologije i vaginalne hirurgije. Saradnja sa Udruženjima za uroginekologiju i vaginalnu hirurgiju drugih zemalja, radi razmene stručnih i naučnih iskustava.

Formiranje grupe eksperata u okviru Udruženja koja će pripremati izveštaje i stavove o lečenju u odredjenim domenima uroginekologije i vaginalne hirurgije, u cilju stalnog aktuelizovanja medicinske doktrine i definisanje uputstava za sprovodjenje dobre kliničke prakse.

III ZADACI I DELATNOST UDRUŽENJA

ČLAN 9.

Stvoriti povoljne uslove za nesmetani rad i razvoj stručnjaka iz oblasti uroginekologije i vaginalne hirurgije. Učiniti Udruženje operativnim i fleksibilnim kako bi omogućilo svojim članovima da iskažu kreativne sposobnosti.

Energičnim merama onemogućiti kršenje lekarske etike od strane pojedinaca, članova Udruženja, kojima se narušava ugled Udruženja i profesije.

ČLAN 10.

Rad na unapredjenju nastave na fakultetima.

ČLAN 11.

Davanje mišljenja Ministarstvu zdravlja Republike Srbije o uslovima za formiranje odeljenja za uroginekologiju i vaginalnu hirurgiju u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije.

Sprečavanje neovlašćenog rada iz oblasti uroginekologije i vaginalne hirurgije preko nadležnih državnih institucija.

Dodeljivanje nagrada i priznanja, kao i počasnog članstva “Srpske uroginekološke asocijacije”. Predlaganje istaknutih hirurga za društvena priznanja i odlikovanja. Predlaganje svojih članova za članstvo u naučnim institucijama.

Izdavačka delatnost.

IV ČLANSTVO UDRUŽENJA

ČLAN 12.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja. Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Članovi “Sprske uroginekološke asocijacije” mogu biti: aktivni članovi, članovi u penziji, dopisni članovi i počasni članovi.

ČLAN 13.

Aktivni članovi “Srpske uroginekološke asocijacije” su lekari specijalisti ginekologije i akušerestva i urologije, gradjani Republike Srbije, koji su aktivno zaposleni sa punim radnim vremenom u svojoj struci. Aktivni članovi mogu biti stariji aktivni članovi koji imaju više od deset godina specijalističkog staža i mladji aktivni članovi koji imaju manje od deset godina staža kao specijalisti ginekologije i akušerstva odnosno urologije.

ČLAN 14.

Članovi u penziji “Srpske uroginekološke asocijacije” su lekari specijalisti ginekologije i akušerstva i specijalisti urologije koji su svoju penziju stekli aktivno se baveći ginekologijom tj. urologijom više od polovine svog radnog veka. Oni nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

ČLAN 15.

Dopisni članovi “Srpske uroginekološke asocijacije” su lekari pomenutih specijalnosti iz drugih država koji izraze želju da budu članovi ovog Udruženja i kao takvi bivaju predloženi od nekog aktivnog člana, dok se njihov definitivni izbor vrši glasanjem na godišnjoj skupštini Udruženja, na predlog Upravnog odbora Udruženja. Dopisni članovi nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

ČLAN 16.

Počasni članovi “Srpske uroginekološke asocijacije” su lekari, medicinski, prosvetni radnici ili stručnjaci drugih struka, gradjani Republike Srbije ili drugih država, čiji je rad doprineo razvoju medicinske struke i vaginalne hirurgije i uroginekologije. Prijem počasnih članova vrši se na Skupštini Udruženja, a na predlog Upravnog odbora Udruženja. Počasni članovi nemaju pravo glasa na sednicama Skupštine Udruženja.

ČLAN 17.

Prava i dužnosti članova Udruženja:

Aktivni članovi “Srpske uroginekološke asocijacije” imaju pravo učešća u svim oblicima aktivnosti Udruženja, pravo da glasaju, biraju i budu birani u Organe Udruženja. U Upravne organe Udruženja mogu biti birani samo stariji aktivni članovi.

Aktivni članovi Udruženja imaju dužnost da čuvaju ugled Udruženja i lekarskog poziva, pridržavajući se Etičkog kodeksa Saveza lekarskih društava Srbije.

Aktivni članovi učestvuju u svim oblicima stručne i društvene aktivnosti Udruženja, radi ostvarivanja njegovih zadataka i ciljeva. Aktivni članovi imaju dužnost da uredno plaćaju članarinu, kao i da ispunjavaju sve ostale obaveze prema Udruženju.

ČLAN 18.

Članovi u penziji, dopisni članovi i počasni članovi “Srpske uroginekološke asocijacije” imaju sva prava kao i aktivni članovi, osim prava glasa i prava da biraju i budu birani u Organe Udruženja.

ČLAN 19.

Prestanak članstva u Udruženju nastaje:

 • istupanjem iz članstva Udruženja (davanjem pisane izjave o istupanju)
 • isključenjem iz članstva
 • neplaćanjem članarine Udruženju duže od jedne godine, a nakon pismene opomene
 • u slučaju zabrane vršenja lekarske profesije

 

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

 

V    ORGANI UDRUŽENJA

Organi „Srpske uroginekološke asocijacije“:

UPRAVNI ORGANI

 1. Skupština Udruženja
 2. Upravni odbor Udruženja
 3. Predsednik Udruženja

 

ČLAN 20.

Skupština Udruženja

Skupštinu “Srpske uroginekološke asocijacije” čine svi njeni članovi. Skupština se redovno sastaje dva do četiri puta godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.

Skupština:

 1. Donosi plan i program rada
 2. Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta
 3. Razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora
 4. Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj
 5. Bira i razrešava članove Upravnog odbora

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

ČLAN 21.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ “Srpske uroginekološke asocijacije”, koji se stara o sprovodjenju ciljeva Udruženja, koji su utvrdjeni ovim Statutom i odlukama Skupštine. Upravni odbor ima 4 člana koje bira i opoziva Skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, dva potpredsednika i sekretara.

ČLAN 22.

Predsednik

Predsednik Upravnog odbora “Srpske uroginekološke asocijacije”  predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu, u stručnom pogledu, zakazuje sednice Upravnog odbora i Skupštine i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Stručni organi pojedinačno obavljaju funkcije koje proističu iz njihovih imena, a detaljan delokrug njihovih funkcija biće posebno obrazložen u dopunama Statuta.

ČLAN 23.

Saradnja sa drugim organizacijama

Radi ostvarenja svojih ciljeva “Srpske uroginekološke asocijacije” uspostavlja kontakte i saradjuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu. Srpsko Udruženje može pristupiti medjunarodnim udruženjima za uroginekologiju i vaginalnu  hirurgiju, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 15 dana, u skladu sa zakonom.

ČLAN 24.

Sredstva

“Srpska uroginekološka asocijacija” pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

ČLAN 25.

Prestanak  rada Udruženja.

“Srpska uroginekološka asocijacija” prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruženja, kada prestanu uslovi za delovanje za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

ČLAN 26.

Pečat

“Srpska uroginekološka asocijacija” ima pečat okruglog oblika na kome piše: “Српска урогинеколошка асоцијација“, na srpskom i “Serbian urogynecological association”, na engleskom jeziku, kao i mesto sedišta: Beograd, dok se u centralnom delu pečata nalazi skraćenica udruženja “СУГА“.

ČLAN 27.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Udruženja,  a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

ČLAN 28.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženju.

 

 

U Beogradu,
29. novembar 2017. godine

Predsedavajući Osnivačke skupštine
Prim. dr Saša Ljuština